1 หมู่ 6 ต.พนานิคม,
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180